Geen nood aan extra stortplaats

Balegro benadrukt graag het feit dat er vraag is naar extra stortcapaciteit owv van het Actieplan ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’ . De cijfers van OVAM spreken dit tegen.

Op de reeds vergunde categorie 1 stortplaatsen in Vlaanderen is een restcapaciteit van 7,8 miljoen ton, rekening houdend met de jaarlijkse aanvoer, goed om 16 jaar te overbruggen. Volgens ‘De rol van stortplaatsen binnen het materialenbeleid’, uitgegeven door OVAM kan er zelfs geen bijkomende capaciteit voor deze categorie van stortplaatsen vergund worden, indien de beschikbare restcapaciteit groter dan of gelijk is aan 10 jaar.
De capaciteit, die Balegro zou aanbrengen is 68.476 m3. Op de infovergadering sprak men echter van 68.000 ton ipv m3, hoewel die omzetting bepaald wordt door het soortelijk gewicht?! Hoe dan ook bedraagt dit dus ca 1% van wat er nu al is aan restcapaciteit op de bestaande categorie 1 stortplaatsen. Daarnaast is er nog bijkomende capaciteit op de cat2 stortplaatsen… Een druppel op een hete plaat met bovendien alle nadelige gevolgen van decentralisatie van stortplaatsen voor gevaarlijk afval in Vlaanderen.

Overzicht restcapaciteiten

Jaarlijks brengt OVAM de restcapaciteiten van de bestaande, reeds vergunde stortplaatsen in kaart: De reden waarom de OVAM deze restcapaciteiten jaarlijks in kaart brengt, is net om gefundeerde beleidsondersteuning te kunnen bieden in dossiers zoals ‘Asbestdeponie Balegro’.
Op de reeds vergunde categorie 1 stortplaatsen is een restcapaciteit van 7,8 miljoen ton, rekening houdend met de jaarlijks aanvoer, goed om 16 jaar te overbruggen.
Daarbij kan men de bedenking maken dat de aanvoer sterk zal toenemen in de komende jaren door het actieplan ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’ en door de sluiting van SVK Sint-Niklaas. Deze stijging is echter verwaarloosbaar tegenover de bestaande restcapaciteiten.
Volgens de cijfers van 2017 werd in SVK slechts 4790 ton asbestcement aangevoerd, dus dit een peulschil.
In het actieplan ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’ vinden we volgende data:

p.5 – In Vlaanderen bevatten gebouwen en infrastructuur met een bouwjaar ouder dan 2001 naar schatting nog ruim 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen.
p.32 – Het aandeel asbestcement daken en gevels vertegenwoordigt hierin circa 90%. Dit betreft het geraamde zuivere, droge gewichtsaandeel zoals het geplaatst werd. We stellen vast dat de hiervoor werkelijk benodigde bruto stortcapaciteit (tonnages zoals geregistreerd bij de stortplaatsen) tot een factor 2 hoger kan zijn door niet afscheidbare bijmenging en asbestgelijkende afvalstoffen.

Uit deze cijfers kan men dus de gemiddelde te verwachten toestroom van de komende 20j berekenen: 2.300.000 ton * 90% asbestcement * 2 vervuiling = 207.000 ton/jaar
In 2017 bedroeg dit 135.611 ton in 2018 was dit 145.456 ton.
Ondanks deze extra toevoer van asbestcementafval blijft er dus een restcapaciteit van meer dan 14 jaar op de categorie 1 stortplaatsen.

Bovenstaande werd ondertussen ook bevestigd in het antwoord Min. Demir in het antwoord op de parlementaire vraag van Johan Danen:
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1558839

Ter info: in functie van het milieurisico bij het storten zijn er 3 categorieën stortplaatsen:

  • categorie 1-stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen
  • categorie 2-stortplaatsen voor niet-gevaarlijke afvalstoffen
  • categorie 3-stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.

Scenario’s capaciteitsplanning – materialenbeleid

Meer nog… Er is zelfs zoveel restcapaciteit, dat OVAM adviseert geen extra stortcapaciteit te vergunnen!
OVAM publiceerde immers ‘De rol van stortplaatsen binnen het materialenbeleid’ waarin aangegeven wordt dat het inrichten van nieuwe stortplaatsen niet wenselijk is:

p.5 – Vermits er momenteel voldoende stortcapaciteit beschikbaar is en gezien de huidige problemen van de bestaande categorie 2 H&VBA-stortplaatsen met betrekking tot hun leefbaarheid, wordt ervoor gekozen om geen bijkomende stortcapaciteit op nieuwe locaties meer toe te laten. Hierbij wordt onder “nieuwe locatie” verstaan: “een locatie waar nog geen vergunde categorie 1- of categorie 2-stortplaats in exploitatie is”. Hierbij gaan wij er van uit dat er voldoende vergunde capaciteit zal worden ingericht.
p.6 – Momenteel is er voldoende capaciteit voor het storten van gevaarlijk afval op de vergunde categorie 1- stortplaatsen. Bijkomende stortcapaciteit voor gevaarlijk afval creëren op nieuwe locaties, die nog niet vergund zijn voor het storten van gevaarlijk afval (categorie 1) is niet wenselijk.
p.6 – De OVAM stelt voor om de beschikbare stortcapaciteit jaarlijks op te volgen aan de hand van de gegevens die zij inzamelt voor haar beleidsondersteuning. Op basis van deze prognose kunnen de onderstaande scenario’s opgestart worden voor elk van de stortplaatscategorieën (1 en 2) afzonderlijk. Dit wordt ook samengevat weergegeven in figuur 1:

De beschikbare restcapaciteit is groter dan of gelijk aan 10 jaar: Er kan geen bijkomende capaciteit voor deze categorie van stortplaatsen vergund worden;

Geografische locatie van de bestaande stortplaatsen

Zoals duidelijk weergegeven in onderstaande overzichtskaarten liggen de bestaande cat1-2 stortplaatsen mooi verspreid in Vlaanderen, zodat de af te leggen afstand naar de stortplaatsen beperkt blijft.
Het inrichten van een extra stortplaats voor cementasbestafval op de site van Balegro, zal hier geen toegevoegde waarde bieden. Balegro ligt immers op 30 minuten rijden van OVMB te Gent. Daarnaast ligt OVMB dichter bij verstedelijkt gebied, waar asbest sowieso meer voorkomt.
Een minimale bijkomende capaciteit zou dus worden gecreëerd op een stortplaats, die ingericht wordt met ‘afgezwakte voorwaarden’, terwijl vlakbij een professioneel ingerichte categorie 1 stortplaats ligt!
In Oost-Vlaanderen zijn er bovendien reeds 2 bestaande categorie-1 stortplaatsen.


Bronnen:
OVAM – Actieplan ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’ : https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/52481060-dec1-11e9-aa72-0242c0a80002
OVAM – Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden: https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/TARIEVEN%20EN%20CAPACITEITEN%20storten%20en%20verbranden%20actualisatie%20tot%202018.pdf
OVAM – De rol van stortplaatsen binnen het materialenbeleid :
https://www.ovam.be/sites/default/files/FILE1383821819493120508_Rol_stortplaatsen_binnen_materialenbeleid_DEF.pdf