Onze acties

Het nieuws dat Balegro een asbeststort wil inrichten in de zand- en steengroeve in Balegem heeft voor een schokgolf gezorgd in Balegem. Een aantal bezorgde buurtbewoners hebben zich verenigd in een buurtcomité en komen elke week samen om acties te coördineren:

  • In eerste instantie proberen we elke betrokken burger op de hoogte te brengen, zodat iedereen over de juiste informatie beschikt. We hebben een website en facebookpagina ontwikkeld. We hebben reeds flyercampagnes gedaan in de nabije omgeving, en er volgen sowieso nog verdere campagnes. We proberen iedereen die zijn mailadres heeft doorgegeven regelmatig op de hoogte te houden van de stand van zaken. (Je e-mailadres nog niet doorgegeven: neem snel contact op met ons).
  • We onderhouden nauw contact met instanties en verenigingen die belang hebben bij dit asbestdossier en krijgen ondertussen steun uit verschillende hoeken; gemeente Oosterzele, stad Zottegem, Leefbaar Bos, Natuurpunt Oosterzele…
  • Daarnaast heeft het buurtcomité het initiatief genomen om een VZW op te richten om in die hoedanigheid ook verdere stappen te kunnen ondernemen.
  • Het buurtcomité heeft zich georganiseerd in verschillende werkgroepen (juridisch, mobiliteit, financieel, communicatie…) om snel en efficiënt te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Zo onderzoeken we op welke manier we geld kunnen inzamelen, want de nodige juridische bijstand zal uiteraard niet gratis zijn. Geen enkele (buurt)bewoner kan of moet deze kost alleen dragen. We bereiden ons ook juridisch-technisch voor op het moment dat de aanvraag daadwerkelijk wordt ingediend. Typisch zal dit in de vakantie gebeuren omdat dan veel diensten gesloten zijn en veel kandidaat-bezwaarders op reis zijn. Lees hier meer over de procedure.

Hoe het protest begon…

Op 20 mei 2019 kregen enkele buurtbewoners van de firma Balegro, beter bekend als de zand- en steengroeve in Balegem (Oosterzele), een nieuwsbrief in de brievenbus waarin in zeer bedekte termen meegedeeld werd dat de firma binnenkort (vermoedelijk juli 2019) een milieuvergunning zal aanvragen om gevaarlijke afvalstoffen te dumpen, waaronder in ieder geval asbest (maar verder mogelijk ook chemische afvalstoffen en resten van verbrandingsprocessen). Dat voornemen werd bevestigd door de bedrijfsleiding van Balegro op de infoavond die de firma op 24 mei 2019 in zaal De Steenput organiseerde.

Van meet af aan werd duidelijk dat Balegro zo weinig mogelijk ruchtbaarheid wilde geven aan hun plannen. De aankondiging van de infoavond werd bij enkele buurtbewoners in de brievenbus gestopt, maar lang niet bij iedereen. Daarenboven was de aankondiging strategisch verstopt in een nieuwsbrief die meer weg had van een goednieuwsshow: er werd uitgebreid ingegaan op het belang van de Balegemse zandsteen in het verleden en het heden en over de unieke aanwezigheid van oeverzwaluwen op de site (lees hier de nieuwsbrief). Pas op de tweede bladzijde van de nieuwsbrief maakt Balegro op een zeer vage manier melding van een aanvraag, meer bepaald om afvalstoffen categorie 1 te storten. De meeste buurtbewoners waren in de overtuiging dat het gewoon ging om het verderzetten van de huidige (ongevaarlijke) activiteiten, maar enkele wakkere en goed geïnformeerde buurtbewoners roken onraad en gingen op zoek naar meer informatie. Al snel werd duidelijk dat Balegro op korte termijn ook gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest wil gaan storten. Meteen na die ontdekking werden zoveel mogelijk buurtbewoners opgetrommeld om op vrijdagavond 24 mei massaal aanwezig te zijn op de infoavond van Balegro: meer dan 200 buurtbewoners – jong en oud! – en enkele lokale politici waren aanwezig om uiting te geven aan hun grote bezorgdheid (lees hier een verslag van die avond). Die bevestigde toen inderdaad dat het om een asbeststort zal gaan. De aanvraag wil Balegro indienen in volle zomerperiode (juli 2019), een periode dus waarin veel mensen met vakantie zijn, vermoedelijk in de hoop zo weinig mogelijk protest op te wekken…

Om de gezondheid van alle inwoners in de regio Oosterzele-Sint-Lievens-Houtem-Zottegem te beschermen en de leefbaarheid van de regio, met zijn talrijke fiets- en wandelwegen, te vrijwaren, hebben de buurtbewoners van de Balegrosite in Balegem zich meteen na de infoavond verenigd in een buurtcomité, met als doel het dossier nauwgezet op te volgen, alle betrokken inwoners uit de regio Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem op regelmatige tijdstippen te informeren, en eventuele acties te coördineren. Onze bezwaren kunt u op deze pagina lezen.