Mobiliteit

De vergunningsaanvraag spreekt over amper 8 extra transportbewegingen per dag voor de asbeststortplaats.
Als je wat verder ingaat op een aantal onderliggende berekeningen kom je al snel op 20 tot 30 asbesttransportbewegingen per dag.
Bovendien is er geen natuurlijke, geologische barrière aanwezig en moet deze worden aangevoerd. Nog eens 7.200 transportbewegingen extra.
Balegro verwacht dat het totale transportvolume van en naar de steengroeve in de toekomst zal toenemen tot gemiddeld 25 en maximum 40 transporten per uur. M.a.w. elke 1,5 minuten één zwaar transport van 7 u tot 19 u, en dit rechtstreeks op de N42: een onaanvaardbare verkeersonveilige situatie.
Na de herinrichting van de N42 zal de ontsluiting van de steengroeve niet meer rechtstreeks via de N42 gebeuren. Al het zware en gevaarlijke verkeer zal de site verlaten via de woonstraten van de Geraardsbergse Steenweg en Ijshoute.

Asbesttransporten

De huidige vergunningsaanvraag stelt dat de mobiliteitsimpact van de asbeststortplaats beperkt is tot amper 8 extra transportbewegingen per dag (of 4 transporten van 20 ton per dag). Een aanlevering van cementgebonden asbest in bigbags aan gemiddeld 20 ton per vracht is echter niet realistisch. Een gemiddelde tonnage van 7 ton per vracht is gezien de aard van het afval realistischer.
Het aantal vrachtwagenbewegingen stijgt hierdoor van 8 naar 22 tot 24 per dag, dus ieder uur wel enkele camions. Daarbij moet men ook de bedenking maken dat aanvoer van asbest meestal niet mooi volgens gemiddeldes verloopt, de aanvoer is zeer projectgebonden.

Op de website van Balegro en tijdens de infovergadering werd voor de berekening van de mobiliteitsimpact steeds uitgegaan dat de opvulling zou gerealiseerd zijn na 8,5 jaar. Er werd hierbij uitgegaan van de veronderstelling dat er gedurende deze jaren 8.000 ton asbest per jaar zou gestort worden, m.a.w. 68.000 ton in totaal. Nu blijkt niet 68.000 ton aangevraagd maar wel 102.700 ton, een kleine (moedwillige?) vergissing. Het aantal vrachtwagenbewegingen stijgt hierdoor opnieuw met een factor van 1,5. In werkelijkheid zullen er dus tot 36 extra vrachtwagenbewegingen per dag zijn door het asbesttransport. Of het zal langer dan 8 jaar duren vooraleer de stortplaats vol is, eerder 13 jaar.

Aangezien er geen natuurlijk, geologische barrière aanwezig is op deze locatie, moet deze conform de Vlarem-wetgeving kunstmatig worden aangebracht. Er wordt geschat dat hiervoor ongeveer 60.000 m³ materiaal zal nodig zijn. Met een soortelijk gewicht voor klei van ca. 1800 kg/m³ en bij een lading van 30 ton per vrachtwagen, betekent dit nog eens 3600 extra transporten of 7200 extra transportbewegingen. De aanleg van deze laag gebeurt ‘in één keer’ bij de aanleg van het stortvak, dus niet gespreid over verschillende jaren.
Ook na de opvulling van de stortplaats met asbest dient deze afgedekt te worden met een ondoorlaatbare kleilaag. Ook deze aan te brengen laag moet worden aangevoerd.

Transport in de toekomst

Balegro geeft aan dat de totale transportbewegingen van en naar de steengroeve momenteel 20 tot maximaal 30 vrachtwagens per uur bedraagt. In hun aanvraag wordt eveneens een overzicht gegeven van de te verwachten transporten in de toekomst.
Hieruit blijkt dat deze met 27,5 % zullen toenemen. Dit betekent dat er per uur 25 tot 40 vrachtwagens de site zullen aan en afrijden. Elke 1,5 minuten een zwaar transport dat de steengroeve op- of afrijdt, en dit rechtstreeks op de N42: een onaanvaardbare verkeersonveilige situatie.
De geplande herinrichting van de N42 (met 2×2 rijstroken) voorziet dat het uitgaand verkeer van de site niet meer rechtstreeks op de N42 mag rijden. Dit verkeer wordt afgeleid via de Geraardsbergse Steenweg en Ijshoute om zich daar op de N42 in te voegen. Dit betekent dat al het zware (en gevaarlijke) verkeer van de site van Balegro langs deze woonstraten zal voorbij rijden en dit van ’s morgens 7 u tot ’s avonds 19 u. Dit maakt de situatie in deze straten onleefbaar.
Meer info hierover vindt u ook bij misverstanden.

Transport Balegro na heraanleg van de N42