Procedure

Volgens volgend verslag van de dienst MER werd het MER (milieu-effecten rapport) afgekeurd: https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/b3017.pdf
De procedure voor een omgevingsvergunningsaanvraag stelt dat wanneer het Team MER het project-MER definitief afkeurt, dat de procedure dan van rechtswege wordt stopgezet.

Op 22 april, heeft de provincie de aanvraag van Balegro ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek is intussen achter de rug. De beslissing is voorzien op 22 aug (+optioneel 60d).

De verschillende fasen vindt u hieronder:

Fase 1: Vooronderzoek. Als voorbereiding op de aanvraag doet Balegro onderzoek naar verschillende gerelateerde aspecten om een volledig dossier te kunnen indienen; er wordt eveneens een MilieuEffectenRapport opgesteld.

Fase 2: Onvankelijkheid en volledigheid. Na het indienen van de aanvraag, heeft de Deputatie van de provincie 30 dagen tijd om te controleren of het dossier volledig is.

Fase 3: Openbaar onderzoek. Tijdens deze periode van (amper) 30 dagen krijgen wij als burger en alle andere betrokken partijen de kans om bezwaren in te dienen tegen deze vergunningsaanvraag. Er zal in deze periode een infovergadering georganiseerd worden om het dossier toe te lichten. Iedereen zal er ook gratis bezwaren kunnen indienen.

Fase 4: Adviesverlening. De beslissing wordt genomen door de deputatie van de provincie, waarbij zij zich laten adviseren door verschillende instanties, waaronder de gemeenteraad van Oosterzele en OVAM.

Fase 5: Beslissing en bekendmaking. 120 dagen (+ optioneel 60 dagen) na de ontvankelijkheidsverklaring (fase 2 hierboven), wordt de beslissing bekend gemaakt.

Fase 6: Starten Beroepsprocedure. Gedurende 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing, kan een beroepsprocedure worden gestart, zowel door Balegro, als door andere partijen die eerder al bezwaar aantekenden.

Een schematisch overzicht van de procedure ziet er dan als volgt uit:

Wilt u meer weten over de vergunningsprocedure? We hebben het in dit pdf-bestand voor u samengevat.