Wijziging nabestemming: nooit meer bos!

Het aanplanten van bomen is verboden boven een asbeststortplaats. Door deze vergunning hypothekeert men voor altijd de mogelijkheid het gebied te bebossen.
Nochtans werd de site van de steengroeve in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorzien als een groen natuurverbindingsgebied tussen Ettingenbos en de Oombergse bossen. De site van de steengroeve behelst immers een totale oppervlakte van 13,5 ha. Een ideale kans voor Vlaanderen om bijkomend bosgebied te creëren.

Bij de nabestemmingsrealisatie van een asbeststortplaats legt Vlarem duidelijke voorwaarden op. Zo mag de begroeiing de aangebrachte, waterdichte afdichtlaag niet kunnen beschadigen en dient de ontwikkeling van hoogstammige gewassen te worden verhinderd (Vlarem 2-Artikel 5.2.4.5.2 § 5 ).
Eigenlijk moet elk opkomend boomscheutje meteen worden verwijderd. Het zal dus nooit meer mogelijk zijn een bos op deze plaats aan te planten.
Terwijl Vlaanderen wanhopig op zoek is naar gebieden om bossen aan te planten, betekent de aanvraag van Balegro voor een asbeststortplaats dat hier nooit nog bos kan/mag worden aangeplant.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd voorgesteld het ontginningsgebied ‘Verlee’ (nu Balegro) een groene nabestemming (d.i. na opvulling van de stortplaats) te geven. Dit werd meegenomen in het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oosterzele.
De bedoeling was het ontginningsgebied na opvulling te bebossen zodat dit een belangrijk natuurverbindingsgebied zou kunnen worden tussen Ettingenbos en de Oombergse Bossen (samen met het Bos aan Berg en het Heidebos). Balegro heeft bij de diverse bevoegde instanties kunnen bekomen om de geplande nabestemming van groen te laten veranderen naar agrarisch.

Dit natuurverbindingsgebied is ook nog mooi weergegeven in “Plan-MER ter opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor uitbreiding van een zand- en steengroeve “Bracht” te Oosterzele” van 25/08/2015.
Dit wordt zelfs vermeld in het MER bij de randvoorwaarden op p.21:

Landschappelijk en ecologisch zal gestreefd worden naar een maximale appreciatie van het landschap met de N42 als versterkend element op basis van de bestaande landschapsstructuur. Van hieruit worden de volgende landschapsconcepten opgemaakt:
Ten zuiden van het Ettingebos kan het natuurverbindingsgebied 5N6 naar de Oombergse bossen gerealiseerd worden met kleine landschapselementen, brede natuurlijke wegbermen.

Zolang er geen sprake is van een asbeststort, is het evenwel nog steeds mogelijk de site te bebossen aangezien bebossing van agrarisch gebied perfect mogelijk is. De huidige aanvraag als asbeststortplaats wijzigt evenwel onherroepelijk de mogelijkheid de steengroeve na opvulling nog te bebossen. Nochtans is dit gebied een uitstekend terrein om 13,5 ha bos in Vlaanderen bij te creëeren, zonder dat iemand hiervoor gebied moet afstaan!

Bronnen:
Plan-MER ter opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor uitbreiding van een zand- en steengroeve “Bracht” te Oosterzele: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9/9053506c-0a38-4ccd-bb7f-7038afcae40c